هودهای آزمايشگاهی

هودهای میکروبیولوژی
هودهای لامینار
هودهای گیاه شناسی
هودهای اتمیک
هودهای سقفی
هودهای کاناپی
در ابعاد و سایزهای سفارشی